Projektowanie instalacji sanitarnych

Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach inwestycyjnych oraz obsłudze instalacyjno-budowlanej obiektów komercyjnych.

Projektowanie instalacji sanitarnych

Poprawnie zaprojektowana instalacja sanitarna jest gwarancją bezawaryjnej pracy urządzeń, jak również bezpieczeństwa osób użytkujących dany obiekt. Projektowanie to bardzo istotny etap, gdyż pozwala on na wprowadzenie dodatkowych udogodnień i optymalizacji, które w efekcie przełożą się na komfort i ergonomię użytkowania instalacji.

Podstawą opracowania każdego projektu instalacji sanitarnej są przede wszystkim zalecenie i wytyczne inwestora, otrzymany projekt architektoniczny oraz obowiązujące normy i przepisy prawne. W przypadku wykonywania projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych prace nad tym dokumentem rozpoczyna się zazwyczaj od ustalenia szczegółowych rozwiązań dla instalacji wody zimnej, ciepłej oraz uzdatnionej. W przypadku projektowania instalacji wody zimnej należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację przewodów, a w przypadku projektowania instalacji wody ciepłej – o tym, by dążyć do całkowitego jej zakrycia. Mocowanie przewodów do przegród budowlanych nie powinno dopuszczać powstawania hałasów i drgań, co dookreśla norma PN-87/B-02151/02. Trzeba również pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości między rurami ślizgowymi (przesuwanymi) oraz o tym, by w miejscach przejść przewodów nie tworzyć połączeń rur.

Projekty instalacji kanalizacji sanitarnej reguluje norma PN-92/B-01707. W przypadku opracowywania tej części dokumentu szczegółowe rozwiązania ustalane są indywidualnie i zależą od wytycznych inwestora, jak również od informacji zawartych w projekcie architektonicznym.

Gdy dany projekt jest już gotowy, przystępuje się do montażu. Całość robót powinna być wykonana przez specjalistyczne firmy, a prace te muszą być ponadto zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, tj. z:

  • „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe),
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami),
  • Wytycznymi producentów instalowanych urządzeń i zastosowanych materiałów,
  • Polskim prawem budowlanym,
  • Przepisami BHP.